San Bao   |   Eeuwfeeststraat 2 3400 Ezemaal (B)   |   +32 (0) 16 78 26 86   |   Contact

Algemene – en verkoopsvoorwaarden

SAN BAO Balans, Energie en Lichtcoaching – San Bao Energetische Praktijk 

 1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en op alle workshops, cursussen en lezingen tussen San Bao, gevestigd Eeuwfeeststraat 2, 3400 Ezemaal (België), en haar opdrachtgever/deelnemer, hierna te noemen klant of cursist.
 • San Bao is dienstverlener op het gebied van opleidingen, cursussen, workshops Kleur-Licht oliën, Kleurenpunctuur, Kirlianfotografie en yoga als complementaire aanvullende methode ter bevordering van het welzijn van de mens.
 • Bij San Bao worden behandelingen gegeven vanuit een holistische en energetische benadering die gericht zijn op het zelfhelend/regulerend vermogen van het lichaam. San Bao heeft niet de bedoeling een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden. De behandelingen, opleidingen, cursussen en workshops zijn geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg.
 • San Bao is producent van natuurlijke slaapmaterialen (futonmatten, kussens) en Kleur-Licht oliën en verkoper van Kleurenpunctuur producten (Mandel-Esogetics) en biedt deze producten aan via de webshop.
 1. Overeenkomst

Aanvaarden van deze algemene voorwaarden vindt plaats bij ondertekenen van een overeenkomst tussen San Bao en klant of cursist, hetzij door aankoop op webshop, hetzij door inschrijven voor een cursus, hetzij de boeking voor een behandeling.

De klant of cursist ontvangt een schriftelijke bevestiging van San Bao, hetzij per bevestigd inschrijfformulier, hetzij per e-mail. Hiermee geeft de klant/cursist toestemming aan San Bao voor het verder voorbereiden en opvolgen van de boeking, aankoop of inschrijving.

De klant of cursist verklaart bij het aangaan van de overeenkomst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van San Bao.

 1. Toepassing van de overeenkomst

San Bao zal de richtlijnen in deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed beheer naleven en uitvoeren.

∗      Praktische vragen betreffende organisatie, inhoud en verloop van de opdracht worden binnen de week schriftelijk, telefonisch of per e-mail door San Bao beantwoord. Voor complexere vragen behoudt San Bao zich het recht meer tijd te nemen om afdoende te kunnen antwoorden.

San Bao verbindt zich ertoe bepaalde regels te respecteren voor al zijn diensten/verkopen die geleverd worden:

 • San Bao houdt zich aan alle deontologische regels van zijn beroep;
 • San Bao behoudt zich het recht om te allen tijde een opdracht/verkoop te weigeren of stop te zetten indien er sprake kan zijn van ethische bezwaren.
 • San Bao verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
 • San Bao respecteert de wil van de klant/cursist in alle aangegane overeenkomsten.
 • San Bao zal alles doen om door klant/cursist beoogde resultaat te behalen, zonder evenwel de absolute garantie tot resultaat te beloven.
 • Honoraria of verkoopsom wordt vooraf bepaald aan de hand van de betreffende inhoud en niet op basis van behaalde resultaat of tevredenheid van klant/cursist.
 • San Bao zal er alles aan doen om het belang van de klant/cursist te behartigen.
 • San Bao is aangesloten bij de beroepsvereniging Naturo voor de vakgebieden waarin opleidingen, cursussen, workshops en behandelingen worden gegeven. San Bao handelt conform de regels van de opgestelde beroepscode. De opleidingen, cursussen en workshops Kleurenpunctuur zijn geaccrediteerd door beroepsvereniging Naturo.

San Bao, Eeuwfeeststraat 2 – 3400 Ezemaal (België)

 Telefoon: 0032 16 782686 –  gsm 0032 491 337171

E-mail: [email protected]

 • Bij de uitvoering van de opdracht kunnen derden worden betrokken.
 • Klant/cursist zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan San Bao aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant/cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan San Bao worden verstrekt. San Bao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door klant/cursist.
 1. Copywright

Tenzij anders met de klant/cursist is overeengekomen, rust op alle door San Bao verstrekte gegevens, zoals onderzoeksmethodes en – gegevens, rapporten, adviezen, brochures, folders, project – en trainingsmateriaal, software e.d. auteursrecht. Deze blijven eigendom van San Bao en mogen zonder toestemming van San Bao niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden worden doorgegeven. De opgedane kennis in opleidingen, workshops, meetings en online-momenten mag enkel worden gebruikt voor behandelingsdoeleinden en mits toestemming als promotie van Inge Cox Kleur-lichtproducten en kleurenpunctuur.

 1. Leveranciers

Leveranciers van aangeboden diensten en producten: San Bao Balans-Energie en Lichtcoaching (BE), San Bao futonhuis, Inge Cox Kleur-Lichtoliën, Esogetics GmbH, Bruchsal, Duitsland  en Mandel Institute, Bruchsal, Duitsland.

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • Bij het ondertekenen van een inschrijfformulier voor een cursus, het boeken van een consult of het aankopen van een product via de webshop verbindt de klant zich ertoe kennis genomen te hebben van de door San Bao voorgestelde prijs. Hij gaat er ook mee akkoord deze prijs te betalen voorafgaand aan verzending (indien een bestelling per postpakket dient verstuurd te worden) of bij het in ontvangst nemen van het product of bij het volgen van een door hem aangevraagde cursus of consult.
 • De manier waarop door klant/cursist aan deze betalingsverplichting wordt voldaan is onderdeel van de overeenkomst en wordt schriftelijk, per e-mail en/of telefonisch bij inschrijving of boeking bepaald.
 • Wanneer een klant/cursist zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, zullen er aanmaningen worden verstuurd. Bij een derde aanmaning worden er administratieve kosten aangerekend. Bij niet voldoen na deze derde aanmaning wordt een incasso-bureau ingeschakeld waarvan de kosten integraal te betalen zijn door klant/cursist.
 • Bij bestelling van San Bao afdeling futonhuis, kan een voorschot worden gevraagd vooraleer overgegaan wordt tot productie ervan, rekening houdend met een productie/levertijd van 2 tot 3 weken.
 1. Annulatie en wijzigingen

 • Vanaf het moment van inschrijving door klant/cursist geldt een bedenktermijn van maximaal veertien dagen waarbinnen de opdracht of bestelling door de klant/cursist geannuleerd kan worden zonder kosten, de dag van de ondertekening niet meegerekend.
 • Annulatie dient schriftelijk te gebeuren.
 • Bij annulatie van een consultboeking minder dan 24 uur voor gemaakte afspraak, behoudt San Bao zich het recht het volledige bedrag in rekening te brengen.
 • Bij annulatie van een inschrijving voor een cursus/workshop/lezing minder dan een week, behoudt San Bao zich het recht het volledige bedrag in rekening te brengen. Bij annulatie tussen 2 weken en 1 week op voorhand, wordt 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulatie tussen 4 weken en 2 weken op voorhand, wordt 25% van het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulatie van een besteld San Bao futonproduct kan het gevraagde voorschot niet worden teruggevorderd.
 • Wijzigingen aan reeds geplande sessies van behandelingen en individuele consulten dienen te gebeuren ten laatste 24 uur voor aanvang van afgesproken tijd. Bij wijzigingen of annulering binnen de 24 uur voor afspraak wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij tussentijds stopzetten van een training/cursus/workshop kan geen teruggave of vermindering van cursusgeld worden gevraagd noch bedongen.
 • San Bao heeft het recht deelnemers aan cursussen/consulten te weigeren als de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen.
 • Wijzigingen in aard en omvang van overeenkomsten dienen met San Bao schriftelijk overeengekomen te worden, evenwel zonder dat San Bao daartoe verplicht kan worden.
 • Bij overmacht en/of verhindering kan er door San Bao overgegaan worden tot annulering en San Bao verbindt er zich toe de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis te stellen en een alternatieve datum voor te stellen.
 • San Bao beslist over het al dan niet doorgaan van een workshop of cursus uiterlijk één week voor geplande startdatum en zal in geval van gedane betalingen het volledige bedrag terugstorten.
 1. Aansprakelijkheid

 • Klant/deelnemer is zich ervan bewust dat de aangeboden diensten (behandelingen en workshops/cursussen) van San Bao:
 1. een ervaringsgericht karakter hebben waardoor het niet mogelijk is het resultaat en het aantal benodigde behandelingen exact te voorspellen om het door cliënt/deelnemer gewenste effect te bereiken;
 2. Ingeval van reactie op een behandeling is cliënt/deelnemer ervoor verantwoordelijk San Bao hiervan te informeren. Tevens is de cliënt/deelnemer zelf verantwoordelijk voor het contacteren van regulier medische hulp zoals bij diens eigen huisarts of specialist.
 3. De kirlianfotoanalyse is een energetische analysemethode en heeft nimmer het stellen van een medische diagnose als doel.
 4. Cliënt/deelnemer is zich ervan bewust dat wat je leert of ervaart bij San Bao geen sluitende garanties kunnen geven op resultaat. Cliënt/deelnemer vrijwaart San Bao van schadeclaims op basis van het uitblijven van gewenste resultaten.
 5. San Bao geeft aan cliënt/deelnemer nooit advies betreffende stoppen met behandelingen door zijn/haar reguliere geneeskundige, waaronder huisarts, psycholoog, psychiater en/of medisch specialist en hun voorgeschreven medicatie. Omwille van dit feit kan cliënt/deelnemer San Bao hiervoor nooit aansprakelijk stellen.
 • San Bao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slecht gebruik, direct en/of indirecte gevolgschade van een door hen geleverd product(en).
 • Indien San Bao, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en in deze algemene voorwaarden bepaalde opsommingen, toch aansprakelijk mocht zijn, wordt de schade vergoed ,met een maximum van de factuurwaarde van geleden schade.
 • In het kader van uitvoering van overeengekomen voorgestelde oefeningen in yogales of andere workshops is deelnemer zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij/zij fysiek hiertoe in staat is. Deelname is dan voor eigen risico van de deelnemer. Bij annulering op grond van dit artikel is San Bao niet gehouden tot vergoeding van eventueel voor deelnemer hieruit voortvloeiende schade.
 1. Vertrouwelijkheid

∗      San Bao behandelt gegevens van klanten/deelnemers in overeenstemming met de GDPR Europese verordening te bescherming van de privacy: General Data Protection Regulation.

∗      Klant en San Bao zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

 1. Klachten

 • San Bao heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten en producten die aan klanten worden geleverd.

Voor België: een klacht dient schriftelijk te worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Naturo  via [email protected]

 Naturo zal ervoor zorg dragen dat uw klacht vertrouwelijk wordt behandeld en u informeren over de verdere afloop.

(c) 2010-2017 Naturo, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967

∗      binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

∗      De secretaris van de klachtencommissie neemt binnen twee weken contact op met de klant om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.

∗      San Bao streeft ernaar om klant binnen twee maanden na de eerste afspraak over de afwikkeling van de klacht, schriftelijk met redenen omschreven, in kennis te stellen van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht.

∗      De klacht en de wijze van afhandeling zal schriftelijk worden vastgelegd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.

∗      Het oordeel van de klachtencommissie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut binnen twee maanden afgehandeld.

Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling nog vragen hebt, of iets op te merken hebt over de behandelwijze; neemt u dan contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen met u gekeken naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien kunnen alléén bij de Rechtbank van Leuven – België beslecht worden, met uitzondering van het recht dat San Bao om voor een procedure een andere bevoegde rechter in te schakelen.

1. Toepasselijkheid San Bao Yoga

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod voor de online Yoga en/of ‘live’ Yoga van San Bao en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen San Bao voor de online Yoga en/of ‘live’ Yoga en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hier verder klant genoemd, die gebruik maakt van diensten van San Bao voor de online Yoga en/of ‘live’ Yoga waaronder maar niet beperkt tot de Yoga workshops.
  • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
  • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Wanneer een afwijking is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende overeenkomst.
  • Voor de diensten van San Bao online Yoga en ‘live’ Yoga, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.
  • Deze algemene voorwaarden kunnen door San Bao voor de online Yoga en/of ‘live’ Yoga worden gewijzigd of aangevuld. Grote inhoudelijke wijzigingen worden aan de klant gecommuniceerd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuw te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten.
  • In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal San Bao voor de online Yoga en/of ‘live’ Yoga een regeling treffen naar redelijkheid.
  • De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

2. De overeenkomst

  • Een overeenkomst, tussen San Bao online Yoga / ’live’ Yoga en de klant, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door San Bao. Door de klant aan San Bao verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door San Bao van deze bestelling.
  • San Bao is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is San Bao gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval San Bao niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.
  • Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan San Bao worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door San Bao uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Uitvoering overeenkomst

  • Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door Online Yoga uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
  • Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant Online Yoga schriftelijk in gebreke te stellen. De klant dient daartoe Online Yoga een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Intellectuele eigendom

  • De klant ontvangt met betrekking tot door San Bao online Yoga / ‘live’ Yoga geleverde diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten ter zake van of met betrekking tot de door San Bao geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan San Bao of aan derden van wie San Bao die rechten in licentie heeft verkregen.
  • Als de klant een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van San Bao online Yoga / ‘live’ Yoga, dan dient alleen de klant op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.
  • De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
  • Bij normaal gebruik van de abonnement en diensten van San Bao online Yoga, kunnen de (yoga)video’s en audio relaxaties onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. San Bao behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
  • De yogavideo’s en audiobestanden mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij San Bao hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
  • Het is de klant niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 4.1 beschreven licentie te buiten gaan.
  • Indien de klant zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.
  • San Bao behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

5. Aansprakelijkheid en overmacht

  • San Bao doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is. San Bao kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
  • De door San Bao aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico. San Bao kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor (lichamelijk) letsel of andere nadelige gevolgen voor de klant die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s, blogs, deelname aan cursussen, lessen, workshops of andere diensten van San Bao. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de (huis)arts of andere professionele hulpverlener. Uitvoering geschiedt op eigen verantwoording en risico.
  • San Bao doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s altijd beschikbaar zijn. Online Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
  • Indien San Bao door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als San Bao als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
  • De aansprakelijkheid van San Bao overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor San Bao verzekerd is.

6. Privacy

  • San Bao zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

7. Duur en opzeg van het abonnement

  • Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 7.2 en 7.4 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, geldend vanaf de datum van afsluiting van je lidmaatschap.
  • Binnen de abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
  • Producten of diensten die voor een bepaalde tijd zijn worden na die periode automatisch verlengd.
  • Indien de klant voor een langere periode geen gebruik kan maken van het abonnement in verband met lichamelijke klachten/ beperkingen, kan het abonnement tijdelijk (maximaal 3 maanden) gepauzeerd worden. Dit kan slechts nadat de klant dit tijdig en schriftelijk bij Online Yoga heeft aangegeven en is slechts van kracht, wanneer dit door Online Yoga uitdrukkelijk wordt aanvaard.
  • De klant kan het abonnement opzeggen op de manier waarop het is aangegaan. San Bao accepteert opzeggingen per e-mail, telefonisch of per post (ongeacht de manier waarop het abonnement is aangegaan).

8. Betalingen

  • Yoga Abonnementen geschieden door middel van betaling via de webshop, of overschrijving of contant. Bij niet tijdige betaling door de klant is San Bao gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen.
  • Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is San Bao gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen.
  • Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag San Bao zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet aangegeven.
  • Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

9. Prijswijzigingen

  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  • San Bao behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd voor nieuwe klanten.
  • Indien de tarieven voor bestaande klanten worden gewijzigd, heeft de klant recht op ontbinding van de overeenkomst.

10. Beëindiging  van overeenkomsten

  • San Bao is voor de online Yoga gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onverminderd de overige rechten van San Bao.
  • Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met San Bao voor de online Yoga voortvloeit, dan is de klant in verzuim en is San Bao gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
   – de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
   – de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
   onverminderd de andere rechten van San Bao en zonder dat San Bao tot enige schadevergoeding is gehouden.
  • Indien San Bao voor de online Yoga gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.2, is San Bao bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.
  • In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en San Bao voor de Online Yoga eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.
  • Indien San Bao voor Online Yoga gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.2, is San Bao bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.
  • In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en San Bao voor de Online Yoga eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

11. Toepasselijk recht

  • Op elke overeenkomst en op elke levering van diensten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  • Indien de klant klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Online Yoga, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Disclaimer

 • Bij het samenstellen van de informatie betrachtten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

  De informatie op onze website en toegevoegd aan onze producten heeft op geen enkele wijze de bedoeling om een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden. Daarvoor verwijzen wij u naar een arts of regulier therapeut. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het op een verkeerde manier gebruiken van door ons geleverde producten. Raadpleeg bij onduidelijke en/of aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw huisarts. Lees voor gebruik altijd de informatie op het etiket en/of bijsluiter en/of de bijgeleverde handleiding.

  © Copyright 2018 San Bao

  Alle rechten voorbehouden. San Bao geeft geen toestemming om teksten, foto’s en/of grafische voorstellingen op onze website, bijsluiters en/of folder over te nemen,  geheel of gedeeltekijk te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door fotokopie, druk, overtypen of op te slaan in een geautomatiseerd gegevens bestand. U kunt hiervoor wel een aanvraag indienen om toestemming te vragen door een mail te sturen naar: [email protected] Op onze website, bijsluiters, drukwerk en algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Onze bedrijfsgegevens

San Bao te België

San Bao Balans, Energie & Lichtcoaching
Eeuwfeeststraat 2
3400 Ezemaal (België)

Tel: +32 16 782686
E-mail: [email protected]
BTW nummer: BE0733.651.382
IBAN: BE91 7360 6169 3276   BIC: KREDBEBB